Crompton Pump , Water Pump , Submersible Pump , Centrifugal Pump Aizawl Agartala Allahabad Ahmedabad Bhopal Bilaspur Bangalore Bengaluru Bhubaneswar Cuttack Chennai Chandigarh Delhi Dehradun Gurgaon Gangtok Guwahati Gandhinagar Hyderabad Imphal Itanagar Jaipur Jammu Jodhpur Jabalpur Kochi Kohima Kolkata Lucknow Mumbai Noida Nagpur Nainital Pune Patna Porvorim Pondicherry Raipur Ranchi Surat Shimla Srinagar Shillong Thiruvananthapuram